A korábban már megismert szociális ellátási formák mellett új támogatási formákat is bevezet márciustól a Budavári Önkormányzat. Többek között támogatást biztosít a 80 év felettieknek a tüdőgyulladás elleni, a csecsemőknek a rota vírus elleni védőoltásra és a mosható pelenka programra. Budavári Egészségkártyával támogatja a rászorulók gyógyszervásárlását az Önkormányzat. A takarékos és céltudatos költségvetési politika továbbra is lehetőséget biztosít komplex szociális támogatási ellátásokra. 


Márciustól átalakul a szociális ellátások rendszere. A jogszabályi változások miatt a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete új szociális rendeletet alkotott, amelyet a Képviselő-testület nagy többséggel fogadott el február 26-án.


A korábban megismert szociális ellátások rendszere tovább bővült a kerületben. A Szociális Kártya, az adósságkezelési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a születési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, az iskolakezdési támogatás, a lakás-helyreállítási támogatás, az időszaki támogatás, az uszodabérlet-támogatás és a szociális tanulmányi ösztöndíj -program mellett márciustól elindul a Budavári Egészségkártya program, a mosható pelenka program és az oltási támogatás rendszere is kibővül. Az aktív korúak ellátása - amelyet korábban az Önkormányzat biztosított - a kerületi kormányhivatal hivatal hatáskörébe kerül.


Budavári Egészségkártya program

A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre kerül a Budavári Egészségkártya program, amely havi 6.000,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként az idős, diagnosztizált krónikus betegségben szenvedők számára. A 6000 forintos havi támogatást az Ön-kormányzat a Budavári Egészségkártyára tölti fel, amely - hasonlóan a Budavári Szociális Kár-tyához - csak meghatározott célokra, jelen esetben kizárólag gyógyszer és gyógyászati segéd-eszköz vásárlására használható fel. A kártya valamennyi kerületi gyógyszertárban valamint a kerület határán lévő nagyobb gyógyszertárakban érvényesíthető (Déli pályaudvarnál és a Ma-mut Üzletközpontban lévő gyógyszertárak).Az ellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki a háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri. Jogosultak a 80. életévét betöltött személyek is, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri.


Oltási program

Az Önkormányzat az egészség-prevenciós programrészeként a védőoltások költségének részbeni átvállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek. Az újszülöttek esetében a rota vírus elleni oltást támogatja, míg a 80 éven felüliek esetében a tüdőgyulladás elleni védőoltás teljes költségét átvállalja.Támogatás a mosható nadrágpelenkára 


Márciustól az Önkormányzat elindítja a mosható nadrágpelenka programot is: és a környezet-tudatos szemlélet erősítésével a gyermeket nevelő rászoruló családoknak segítséget nyújt a mosható nadrágpelenkák megvásárlásához. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a nagycsaládosok, a tartósan beteg gyermeket nevelők kaphatják meg, valamint azok a gyermekek, akiknek ezt az orvos javasolja. A támogatási összeg mértéke rászorultsági alapon, sávozva került meghatározásra.


Önkormányzati lakásfenntartási támogatás

Márciustól a normatív lakásfenntartási támogatás új néven, önkormányzati lakásfenntartási támogatás néven jelenik meg az ellátások között, amely a rászorulók részére alkalmanként 15.000,- Ft támogatást jelent. A lakásfenntartási támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve hogy a lakásfenntartás elismert ha-vi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja. A támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér kifizetésére, illetve a rezsiköltségek kifizetésére fordítható.


A korábban a kerületben más megismert szociális ellátási formák továbbra is elérhetők.


Ismeretes, a Szociális Kártyán keresztül havi 10.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat az alapvető élelmiszerek megvásárlására és az összeg csak a meghatározott célra fordítható. Továbbra is igénybe vehető az adósságkezelési támogatás azon szociálisan rászorult személyek részére, akik rezsi-hátralékot halmoztak fel.


A kerületben élő családok jogosultak a születési támogatásra, amelynek összege gyermekenként 75.000,- Ft. Az iskolakezdési támogatást évente egyszer, szeptemberben Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában nyújtja az Önkormányzat az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy - a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő részére, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló szülő esetében a 350 %-át.


Az Önkormányzat által biztosított szociális tanulmányi ösztöndíj a rászoruló diákok középiskolai és felsőoktatási tanulmányait segíti. Igényelhető kedvezményes uszodabérlet is a rászorulóknak: az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 50%-os kedvezménnyel bérletet biztosít a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére, a három vagy több gyermeket nevelő családok részére, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére az uszodabérlethez.


Elsősorban az idősebbek részére nyújt segítséget a lakás-helyreállítási támogatás, amelynek segítségével olyan kisebb állagmegóvási munkák végezhetők, mint a tisztasági festés, az el-avult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek, fűtőberendezések korszerűsítése, szakszerű tisztítása és karbantartása, szén-monoxid érzékelő-riasztó berendezés felszerelése.


Húsvét és karácsony előtt időszaki támogatást is nyújt az Önkormányzat a 80 év felettieknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak. A támogatás összege alkalmanként és személyenként 8.000 forint, amelyet Étkezési Erzsébet-utalvány formájában biztosítanak.


Rendkívüli élethelyzetekben eseti települési támogatást, krízistámogatást, szociális kölcsönt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt és köztemetést is biztosítanak a rászorulóknak.

Összességében elmondható, hogy a Budavári Önkormányzat takarékos és céltudatos költségvetési politikája továbbra is lehetőséget biztosít komplex szociális támogatási ellátásokra.

Címkék: támogatás szociális